Kamis, 19 Desember 2013

Motivation in my lifeMenulislah maka semua menjadi nyata ?
Apa yang nyata ?
Yaaa yang ada dipikiranmu sekarang.
Impian-impianmu ?
Itu TEPAT sekali.
Percayakanlah semua pada Tuhan.
Asal kamu berdo’a dan berusaha.
Dan memintalah restu pada orang tua.
Semua impianmu di depan mata.

Jatinangor, 13 Desember 2013 
 

Selasa, 10 Desember 2013

Carpon "Sarjana Humaniora"Sarjana Humaniora
Rahmia Khoerunnisa

Teu karasa geus tilu taun kuring ngumbara dikota Bandung, Nyuprih ēlmu di Paguronan Luhur. Sakeudeung deui kuring lulus kuliah. Engkē mah bakal aya nu nambahan tina ngaran kuring teh,jadi manjangan najan saeutik ge,ngajeblag gelar sarjana.
Wanci sariak layung, hujan girimis ngaririncik ti lohor tadi. Hawa karasa tiris mani nyecep. Lamun dilembur mah meumeujeuhna siduru dihareupeun hawu bari ngabubuy sampeu, ngobrol kaditu-kadieu jeung ēma.
Kuring ngan diuk,pikir jeung rasa ngulayaban ka jauhna,kana kahirupan nu kungsi kalakonan anu rupa-rupa pulasna,sakapeung ngabeuleugbeug hideung,sakapeung warna-warni jiga ēndahna katumbiri. Melong kosong,cai hujan tina jandela kamar kosan. Leptop anu aya dihareupeun kur ngabetem wae,nenjo kuring ngalamun.
Tilu taun katukang~
Eta poe tēh,poē anu kacida pangatohna keur kuring,alabatan meunang emas sagunung. Impian kuring anu hayang neruskeun sakola kapaguronan luhur geuningan kacumponan. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih,kitu oge nu jadi kolot,aranjeuna ngilu bungah ningali budak hiji-hijina bisa terus neruskeun sakola.
Sagala persiapan keur bawaeun ka Bandung disariapkeun,kuring ngaberesan baju jeung ema nyieun timbel bari terus mapatahan kuring,ngingetan kudu itu kudu ieu,ulah itu ulah ieu bari omat-omatan. Kuring ngan unggut-unggutan baē bari terus nilepanan baju keur bawaeun.
Geus lima bulan kuring jadi Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya. Geus ngarasaan pait peuheurna ngumbara dikota,pajauh jeung indung pajauh jeung bapak. Duit dina loket ngan aya sapuluh lemar gamar patimura jeung dua lemar nu gamarna lalaki di kopeah sorban jeung janggotan. Sedengkeun saminggu deui ujian akhir semester bakal remen miceunan duit jang nyieun tugas-tugas kuliah anu lain ngbutuhkeun duit saeutik. Kuring teu wani mēnta ka kolot. Sidik kolot dilembur geus teu bogaeun deui  jualeun. Dalah keur mimiti asup kuliah ogē,menang bati nagjualan pakaya nu aya dilembur.
Sapoē saeuncan Ujian Ahir Semester kuring menang SMS ti nu aya dilembur, cenah Bapak kuring bakal nepungan kuring sakalian rēk mikeun duit. Kabeneran keur euweuh jadwal kuliah, kuring bēbēres kosan jeung ngahaja masak keur Bapak. Bisi lapareun sanggeus perjalanan jauh. Neupi ka peuting kuring nunungguan Bapak datang,tapi teu jol waē. Nepi wanci ngagayuh ka tengah peuting, can aya waē nu keketrok kana panto kosan. Kaayaan peuting sepi jempling kuring diuk nungguan Bapak,bari nundutan. Kuring langsung ngarenyag ngadēngē hape disada. Tunduh bari jeung lulungu keneh,kuring mawa hape,gusak-gisik panon singhoreng nu nelepon ti lembur.
“Assalamualaikum Neng” Sora mamang nu sok diinjeuman hapena ku ema jeung bapak.
“Waalaikumsalam Mang. Aya naon nelpon tengah weungi kieu ?” tanya kuring bingung bari jeung hayang nanyakeun Bapak nu teu tepi-tepi waē.
Kuring kur bisa olohok hatē jeung pikiran tinggalēcok teu percaya sanggeus ngadēngē berita ti mamang ngeunaan kabar Bapak.
 “Nyi ayeuna nyai tong uih heug ēnjing nyai Ujian. Sok wēh ēma didieu teu kunanaon, do’akeun Bapak sing ditarima Iman jeung Islamna. Nyai sing soson-soson diajarna” sora ema anu jēntrē nahan ngarah teu ceurik dihareupeun anakna.
Kuring keukeuh hayang balik nepungan Bapak anu geus dibajuan ku layon. Tapi kuring di carēk ku ēma,sabab kudu ngilu Ujian Ahir Semester anu ulah diliwat.Sarēngsē Ujian Ahir Semester bērēs kuring langsung rurusuhan mulang kalembur. Kuring ceurik hareupeun kuburan bapak,menta hampura kaanjeuna,jeung kur bisa mērē do’a kaanjeuna.
Tiharita kuring mineung ngalamun,rieut nyanghareupan kahirupan di pangumbaraan. Teu walakaya kudu kumaha nu kudu dilakukeun ayeuna. Lulus kuliah masih lila, ēma dilembur geus kolot, katambah-tambah bayareun jang kuliah nyingsieunan kuring. Rupa-rupa pagawēan kukuring dilakonan. Timimiti jadi tukang sapu di kampus nepika jadi tukang beberesih panggilan ti imah ka imah,tulas-tulis nu dikirimkeun ka Koran-koran atawa majalah. Sanajan ngabagi waktu kuliah jeung pagawēan hēsē tapi ku kuring di cumponan  sangkan kuring bisa mayar keur kuliah, sangkan kuring bisa lulus jeung nyugemakeun ema anu aya dilembur jeung Bapak anu aya di surga. Dihinaan,dicarekan,neupika teu dibayar gajih oge pernah,sagala peurihna hirup kalakonan kukuring harita. Waktu nyērēlēk nganteurkeun kuring kana waktu sibuk-sibukna nyusun skripsi. Sarēngsē sagalana barērēs minggu hareup kuring di sidang.
Wanci sariak layung robah jadi wanci harieum beungeut . Adzan magrib ngahaleuang. Gimiricik cai hujan geus bosenen ragrag ka taneuh bumi. Kuring geura-geura ka cai,wudhu terus sholat magrib.
Ahirna waktu nu diwanti-wanti datang,kuring jeung nuliana marake jubah warna hideung koneng,make kopēah rubak,bari mamawa toga. Kabēh nu haladir didinya euweuh anu teu bungah. Kaasup ogē kuring,kuring bungah kacida ema datang nyaksian kuring diwisuda, perjuangan kuring teu sia-sia, kesang jeung kapeurih hirup kuring kabayar ku poē ēta.
Amira Farhatunnisa S. Hum
Gelar sarjana anu kudu dipertanggung jawabkeun dina kahirupan sapopoē kuring,lain gelar anu saukur napel dina ngaran asli kuring.

Senin, 09 Desember 2013

Sunda dan Masyarakat SundaSunda dan Masyarakat Sunda
Sabilulungan dasar gotong royong
Sabilulungan gentēng ulah potong
Sabilulungan sipat silih rojong
Sabilulungan persatuan tēmbong
Sabilulungan lagu bahasa sunda yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sunda yang menceritakan tentang kebersamaan dan kekeluargaannya masyarakat Sunda yang memang masih melekat dikehidupan masyarakat sunda diperkampungan. Berbicara tentang Sunda pasti tidak akan terlepas dari bahasa dan kebudayaannya. Menurut Jakob Sumarjo dalam bukunya Sunda Pola Rasionalitas Budaya (2001:3) bahwa kebudayaan sunda diartikan sebagai sistem nilai masyarakat yang berbahasa sunda,karena sistem nilai kolektif itu dirumuskan melalui bahasanya. Sedangkan bahasa berisi ungkapan pikiran dan perasaan masyarakat yang menciptakannya. Tetapi ungkapan budaya itu bukan hanya melalui bahasa, tetapi juga tingksah laku dan semua artefak yang dihasilkan masyarakat sunda,termasuk keseniannya.
Menurut sensus BPS tahun 2010 Indonesia mempunyai 1.340 suku bangsa dengan 31.765 jiwa suku Sunda. Suku Sunda yang merupakan suku terbesar kedua di Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang sastra semenjak pasca perang dunia II hingga sekarang. sedangkan dalam bidang Bahasa dan kebudayaan Sunda tidak bisa dipungkiri bahwa peminat menggunakan bahasa Sunda dan melestarikan budaya Sunda sudah tidak dilirik lagi oleh Nusantara mengingat orang Sundanya sendiri pun malah cepat terhipnotis oleh kebudayaan asing.
Tidak ada kebudayaan yang tidak berubah.ini semua terbukti dari terjadinya perubahan bahasa,dan perubahan tingkah laku sosial yang terjadi dilingkungan orang Sunda sendiri. Bahkan orang sunda parahiangan (orang Sunda yang bertempat tinggal di bukan daerah perbatasan) sudah kena dengan yang namanya perubahan. Bahasa dan kebudayaan Sunda berubah seperti akar-akar yang menjalar.
. Remaja yang merupakan cikal bakal penerus bangsa adalah satu-satunya aset yang di miliki bangsa untuk memajukan suatu Negara. Begitu pula dengan halnya kemajuan suatu bahasa atau kebudayaan sunda sendiri tentu sangat bergantung pada pola kebiasaan remaja Sunda dalam kehidupanya sehari-hari. Namun ada sebagian masyarakat Sunda yang sepertinya gengsi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda yang membuat bahasa Sunda semakin jarang untuk di gunakan. Mereka takut dianggap katro atau wong deso karena berkomunikasi dengan berbahasa Sunda. Pandangan orang rtentang pemakaian bahasa Sunda juga sekarang menyempit karena orang beranggapan bahwa bahasa Sunda hanya digunakan pada masyarakat kecil (pedesaan) saja. Masyarakat Sunda yang bertempat tinggal di perkotaan akan semakin jauh dengan yang namanya kehidupan masyarakat desa yang identik dengan sipat sabilulungan-nya. Kebudayaan Sunda akan terlupakan dan bahasanya pun ingin dilupakan.
Kebiasaan sehari-hari yang terjadi pada masyarakat Sunda pun mengalami perubahan pada kebudayaan dan adat istiadat orang sunda. Mereka memanfaatkan kebudayaan modern atau kebudayaan asing  untuk merubah kebudayaan Sunda padahal kebudayaan Sunda itu merupakan jati diri orang Sunda. Ada pula yang siap mengahadapi zaman modern dengan cara kebudayan Sunda sendiri dihilangkan.
Kebudayaan Sunda pada kehidupan sehari-hari sudah langka.Kebiasaan orang Sunda dulu yang sekarang jarang ditemukan seperti bersalaman kepada orang tua ketika berangkat sekolah,berbicara sopan santun kepada mereka yang usianya diatas kita,menghormati adik-adik yang akan menjadi generasi kita,sikap yang membungkuk ketika kita melewati orang yang sedang berjalan ataupun sedang duduk, tersenyum sambil berbicara “punteun”, semua kebiasaan itu nyaris lenyap di makan modernnya zaman. Bahkan mungkin anggapan orang Sunda dulu bahwa semua orang Sunda itu adalah dulur kabeh (kerabat semua) hanya berlaku bagi orang Sunda zaman dulu. Terbukti dari kurangnya komunikasi dengan sesama orang Sunda walau itu hanya dengan senyuman atau dengan sapaan.

Peminat pada kesusastraan Sunda pun tidak sebanyak peminat pada kesusastraan lainnya. Lebih banyak orang menyukai novel,cerpen,sajak,puisi dsb. yang berbahasa bukan Sunda. Padahal sebagian kesusastraan yang ada di Indonesia ini berasal dari Sastra Sunda seperti novel dan cerpen (carpon).
Begitu pula dengan kesenian-kesenian yang ada di Sunda,peminat pada kesenian Sunda sudah dianggap langka seperti penggunaan bahasa dan kebudayaannya. Kesenian-kesenian Sunda hanya dipertunjukan pada acara-acara tertentu yang tak jarang melibatkan orang-orang asing untuk menonton sekaligus mempelajarinya. Orang asing dengan tekun mempelajari kesenian kita sedangkan kita sendiri yang merupakan orang sunda malah mempelajari kesenian dari luar tanpa melestarikan kesenian kita sendiri,sehingga tidak aneh jika orang asing gampang mengklaim kesenian kita.
Sunda yang tidak hanya memiliki bahasa,kebudayaan,sastra,serta kesenian semakin kaya dengan memiliki aksara sendiri yang mulai dikenal pada abad ke-4 M. Seperti ke tujuh aksara yang pernah berkembang di tatar sunda seperti, Pallawa, Pranagari,Sunda Kuno, Carakan, Pegon, Cacarakan dan Latin. Aksara sunda memiliki lambang-lambang yang hanya orang yang sudah mempelajarinya yang tau,seperti aksara swara,aksara ngalagena,aksara khusus,rarangkēn, dan pasangan. Aksara sunda sekarang hanya dipakai di papan nama-nama tempat di jalan serta gedung-gedung daerah di Jawa Barat.Sangat disayangkan sekali pengetahuan orang Sunda mengenai aksara Sunda sangatlah minim.
Hal yang pertama harus kita lakukan adalah adanya kesadaran serta sikap kekhawatiran terhadap kebudayaan Sunda. Kebudayaan yang merupakan hasil dari manusia harus kita perjuangkan dan kita lestarikan agar tidak punah dan tidak diklaim oleh orang asing.Jangan mau peribahasa “Jati Kasilih Ku Junti” (Orang pribumi terkalahkan oleh orang asing ) terus menerus melekat di Bangsa Indonesia khususnya Masyarakat orang sunda.


Kebudayaan akan terus hidup selama itu ada yang melestarikannya. Tidak ada lagi kalau bukan kita dan anak cucu kita sendiri yang pantas melestarikan kebudayaan Sunda. Apalagi remaja Sunda yang seharusnya menjadi penyelamat terbesar untuk melestarikan dan membudidayakan kebudayaan Sunda berperan sangat penting.
Melestarikan kebudayaan Sunda bisa pula mengandung arti membuat kebudayaan Sunda terkenal dan dipelajari oleh orang Sundanya sendiri maupun orang asing. Tetapi sebelum untuk memperkenalkan kebudayaan Sunda kepada orang asing kita tidak boleh lupa untuk memperkenalkan,mempelajari dan memahami kebudayaan Sunda itu pada anak cucu kita.
Untuk itu diharapkan pengetahuan sejak dini akan pentingnya melestarikan kebudayaan Sunda mulai dari bahasa,kebudayaan,sastra,aksara Sunda serta kesenian-kesenian Sunda. Semua bisa dilakukan dengan cara pendidikan bahasa Sunda di perluas seperti penambahan jam pelajaran bahasa sunda,adanya ekstrakulikuler kebudayaan Sunda seperti tarian-tarian tradisional dan memainkan alat-alat musik tradisional khas Sunda.
 Hal semacam ini di lakukan di setiap sekolah mulai dari SD,SMP sampai SMA yang yang mayoritas Guru dan Pelajarnya adalah orang Sunda. Selain itu diadakannya perlombaan-perlombaan yang bersangkutan dengan bahasa dan kebudayaan Sunda pun sangat penting. Perlombaan seperti itu dapat memacu semangat dan antusias orang sunda untuk melestarikan dan membudidayakan kebudayaan Sunda. Penambahan guru mata pelajaran bahasa Sunda pun perlu ditambahkan mengingat pendidikan bahasa Sunda yang akan di perluas.
Tak jarang kasus yang hanya memiliki satu orang guru Bahasa Sunda untuk satu sekolah tingkat SMA,SMP maupun SD sering ditemukan.Itu semua terjadi karena kurangnya kepedulian Nusantara pada kebudayaan. Selain itu perlu adanya penekanan bahwa belajar bahasa Sunda serta memperdalam kebudayaannya mempunyai kebanggaan tersendiri, dengan itu kita dapat mengetahui dan memahami kebudayaan di tempat kita dilahirkan.

Pada masa sekarang,bahasa orang Sunda mengalami pergeseran karena banyak orang yang lebih menggunakan bahasa Indonesia untuk digunakan bahasa sehari-hari. Tak jarang pun zaman sekarang banyak orang tua yang mengajarkan bahasa Indonesia bahkan bahasa asing sebagai bahasa dasar anak-anak mereka. Padahal bahasa sunda itu merupakan bahasa ibu sekaligus sebagai lambang kebanggaan daerah sunda serta alat komunikasi antarkeluarga dan masyarakatnya.
United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa masyarakat Sunda masih memelihara dan menjaga budaya suku bangsa. Di antara 6.912 bahasa daerah di dunia bahasa Sunda menempati posisi ke-32, meski sebelumnya menempati posisi ke-30.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Drs. Nunung Sobari M.M., dalam keterangannya kepada “PRLM”, Senin (18/2/13) menyatakan “Sebagai pemilik dan pengguna, pengakuan badan dunia (UNESCO), sudah tentu membuat kita bangga. Namun bila melihat kondisi pengguna bahasa daerah di seluruh dunia tiap hari semakin berkurang karena mengalami kepunahan. Kita harus berupaya untuk tetap menjaga dan melestarikannya,”
Upaya lain agar esksistensi penggunaan bahasa Sunda tetap terpelihara, Pemprov Jabar melalui Disparbud dan Disdik melaksanakan sejumlah program kegiatan guna merangsang penggunaan bahasa Sunda di masyarakat tetap terjaga. “Di antaranya melalui lomba atau pasanggiri, workshop dan diskusi, serta pembuatan buku, selain itu juga menjadikan bahasa Sunda sebagai pengantar dalam permainan, lagu serta cerita,” ujar Nunung. (kompas)
Pemerintahan sudah banyak berupaya untuk tetap melestarikan kebudayaan dan bahasa Sunda. Namun, sayang sekali masih banyak orang Sunda yang belum menyadari bahwa kebudayaan dan bahasa Sunda merupakan simbol dari jati dirinya sendiri.
Rahmia Khoerunnisa

Sabtu, 23 November 2013

Photos slideDisudut kamar kecil ini,aku hanya bisa sedikit melebarkan bibir menahan semua kerinduan yang sedang bergejolak didalam hati.
Ingin mengulang semua cerita beberapa taun silam bersama kawan-kawan di kampung halaman.
Hanya barisan photolah yang membuat aku mengenang cerita ini.
Satu demi satu slide aku buka,hanya bisa tersenyum kembali
Terkadang ingin menangis,merindukan semua yang tak akan pernah terulang.
Wajah polos penuh bahagia tak ada beban.
Semua tergambar pada barisan photo yang tertera dilayar.
Sebahagia itukah duniaku dulu ?
Tak pedulikan orangtua yang khawatirkan anak-anaknya ketika bermain.
Tak pedulikan seberapa waktu yang dihabiskan untuk bersenang-senang dengan dunianya.
Tak pedulikan seberapa ribuan detik waktu yang disia-siakan.
Asal kau bahagia bersama teman-temanmu,duniamu memiliki banyak warna.

Jatinangor,21 November 2013